fbpx

Политика по качеството

политика по качеството

Декларация за политиката по качество, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда

„Качество за цял живот“

Основаната през далечната 1990г. в град Пловдив, "Теолино Пласт" ООД е пионер в производството, доставката и монтажа на ПВЦ външни ролетни щори. За постигане на високите цели, които си е поставило дружеството инвестира значителна част от своите приходи и оборудва производствена база с модерни съоръжения за производство на PVC и алуминиева дограма.

Основната цел в дейността на "Теолино Пласт" ООД е да създава и предоставя на своите клиенти и партньори, продукти и услуги с високо качество, които отговарят на техните нужди и очаквания.

Мисия, визия и ценности на компанията

Нашата мисия - Осигуряваме компетентни решения за прозоречни системи, подобряващи качеството на живот

Нашата визия - Да бъдем лидер в производството на прозоречни системи и разпознаваем бранд в Европа

Нашите ценности

Лоялност - Лоялността е наша солидна основа, стъпили на нея, ние градим нашия мироглед. Проекцията на тази лоялност към организацията, колегите и нашите партньори посява зародиша на доверието, което през годините пораства в стабилност и просперитет.

Предприемчивост - Ние вярваме в безкрайния човешки потенциал, който позволява постоянното прекосяване на границите на невъзможността. За нас няма проблем, който е нерешим, няма задача която е невъзможна. Всичко това е благодарение на нашия апетит за предизвикателство придружен с аналитичен подход за намиране на решение.

Справедливост - Организацията е сумата на нейните части, чийто фундамент са служителите и партньорите. Всеки един носи отговорността да изпълнява своята роля пълноценно. Това води до позитивни резултати, а ние вярваме, че е наше задължение те да бъдат разпределени справедливо.

Прецизност - Прецизността е наша характерна черта, която ни отличава и ни кара да се гордеем с това , което правим. Отделеното внимание към дори и най-незначителния елемент е гаранция към нас самите, че труда си е заслужавал, независимо от резултатите. Без тази прецизност, резултата е без значение, защото истината е в изпълнението.

Мотивация - Благодарение на мотивацията на всеки един от нас, ние постигаме целите си. Това е олицетворено от нашия стремеж към успех и съвършенство, видим при гордостта от крайния резултат.

Принципи за осигуряване на качество, ЗБУТ и ОС

Насоченост към клиенти и други заинтересовани страни - Основен приоритет на дружеството са нашите клиенти и тяхната удовлетвореност. Поддържаме дългосрочно и стабилно партньорство с клиенти и доставчици, на базата на взаимно доверие и професионални отношения, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания. Всяка информация и данни за нашите клиенти се третират като поверителни и не се предоставят на трети страни без съгласието на клиента.

Непрекъснато подобрение на качеството- Постоянно наблюдение на съществуващите процеси и анализ на данните, с цел оптимизиране на съществуващите или планиране и внедряване на нови процеси , както и осигуряване на необходимите ресурси за постигане на по-добра ефективност и качество.

Активно участие на работещите в осигуряване на ЗБУТ - Принципът на активното участие на работещите в осигуряване на ЗБУТ се осъществява по цялата верига на дейността - от идентифициране на опасностите и оценката на риска до разработването на мерките за безопасност и тяхното поддържане. Основният подход за изпълнение на политиката по БЗР е чрез превенция на риска, приложена на всички работни места, осъществяване на контрол и мониторинг, с цел елиминиране на опасно поведение и предотвратяване на трудови злополуки.

Управление на околната среда - Ръководството на „Теолино Пласт" ООД прокламира идеята, че опазването на околната среда е всеобщо задължение. В тази връзка стремежът е всеки да се придържа към следните принципи: постоянно повишаване на знанията, квалификацията и екологичното осъзнаване, спазване на нормативните изисквания по опазване на ОС, поддържане на активна информационна политика, непрекъснат контрол и мониторинг на процесите.

Ръководството в лицето на Управителя, декларира :

Личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда.

Основен инструмент за прилагане на декларираната политика е документираната и внедрена Интегрирана система за управление на „Теолино пласт" ООД, която отговаря на международните стандарти: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007

Утвърдил, Управител
Красимир Илиев
25.03.2018г.

политика по качеството