Политика за поверителност и защита на лични данни

1. Събиране на лични данни

Ние събираме информация от Вас, когато се регистрирате в този сайт, когато се вписвате в акаунта си, и/или се отписвате. Събраната информация може да включва - Вашето име и фамилия, имейл адрес, телефон, компания и IP адрес.

2. Употреба на личните данни

Личните данни, които събираме, чрез този уебсайт, се използват за Вашето идентифициране и за да Ви бъде предоставена услугата, която сте заявили. Вашите данни може да бъдат използвани

• За предоставяне на заявената от Вас информация

• Да се свържем при необходимост с Вас, чрез заявен имейл адрес.

3. Достъп до личните данни

Предоставените от Вас лични данни чрез този сайт се събират и обработват от Теолино Пласт ООД само за предоставяне на заявената от Вас информация, при строго спазване на изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Вие сте в правото си да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с Теолино Пласт ООД на имейл адрес info@teolino.eu

За предоставянето на заявената от Вас информация, чрез този сайт се обработват минималното количество лични данни, които са необходими за постигането на резултат от изпълнението на заявените файлове за изтегляне.

Всеки достъп, предаване или споделяне на данни, включително към трети лица, е допустим, само при наличие на валидно правно основание за това.

4. Защита на личните данни

Ние съхраняваме личните Ви данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за периода на желанието Ви да поддържате регистрация на сайта ни.

Също така имплементираме различни защитни мерки, за да бъде Вашата лична информация надеждно защитена.

С помощта на достатъчно надеждни системи и технологии за сигурност, ние осигуряваме защитата на Вашите данни от неоторизирани страни, употреба или публикации.

Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване и обработка на данни в т.ч. и лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

5. Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да Ви изпращаме информация, свързана със заявена промяна на парола за вход на сайта ни или информационен бюлетин.

Ако, в който и да е момент, решите, че желаете да премахнете Вашата регистрация и да не използвате предоставяните от сайта услуги можете да ни информирате за своето желание на адрес

6. Съгласие

info@teolino.eu

Като използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.

Дата на издаване:/ Май 2018г.