Декларация за политика по качество, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда

Основаната през далечната 1990г. в град Пловдив, "Теолино Пласт" ООД е пионер в производството, доставката и монтажа на ПВЦ външни ролетни щори. За постигане на високите цели, които си е поставило дружеството инвестира значителна част от своите приходи и оборудва производствена база с модерни съоръжения за производство на PVC и алуминиева дограма. Основната цел в дейността на "Теолино Пласт" ООД е да създава и предоставя на своите клиенти и партньори, продукти и услуги с високо качество, които отговарят на техните нужди и очаквания.

Мисия, визия и ценности на компанията

Нашата мисия

Осигуряваме компетентни решения за прозоречни системи, подобряващи качеството на живот

Нашата визия

Да бъдем лидер в производството на прозоречни системи и разпознаваем бранд в Европа

Нашите ценности

• Лоялност

• Предприемчивост

• Справедливост

• Прецизност

• Мотивация

Принципи за осигуряване на качество, ЗБУТ и ОС

Насоченост към клиенти и други заинтересовани страни- Основен приоритет на дружеството са нашите клиенти и тяхната удовлетвореност. Поддържаме дългосрочно и стабилно партньорство с клиенти и доставчици, на базата на взаимно доверие и професионални отношения, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания. Всяка информация и данни за нашите клиенти се третират като поверителни и не се предоставят на трети страни без съгласието на клиента.

Непрекъснато подобрение на качеството- Постоянно наблюдение на съществуващите процеси и анализ на данните, с цел оптимизиране на съществуващите или планиране и внедряване на нови процеси , както и осигуряване на необходимите ресурси за постигане на по-добра ефективност и качество.

Активно участие на работещите в осигуряване на ЗБУТ - Принципът на активното участие на работещите в осигуряване на ЗБУТ се осъществява по цялата верига на дейността - от идентифициране на опасностите и оценката на риска до разработването на мерките за безопасност и тяхното поддържане. Основният подход за изпълнение на политиката по БЗР е чрез превенция на риска, приложена на всички работни места, осъществяване на контрол и мониторинг, с цел елиминиране на опасно поведение и предотвратяване на трудови злополуки.

Управление на околната среда - Ръководството на „Теолино Пласт" ООД прокламира идеята, че опазването на околната среда е всеобщо задължение. В тази връзка стремежът е всеки да се придържа към следните принципи- постоянно повишаване на знанията, квалификацията и екологичното осъзнаване, спазване на нормативните изисквания по опазване на ОС, поддържане на активна информационна политика, непрекъснат контрол и мониторинг на процесите.

Ръководството в лицето на Управителя, декларира

Личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда.

Дата 27.02.2020 г.

Управител Красимир Илиев